• Quy định & chính sách

Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán
 
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
 
1. Tài khoản tiền gửi thanh toán doanh nghiệp VNĐ
 
- Số tài khoản: 00061985002 
- Tên tài khoản: Công ty CPSX phụ tùng ô tô và thiết bị công nghiệp JAT.
- Tên tài khoản viết tắt: JAT., JSC
- Tại ngân hàng: NH TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Đông Đô
 
2. Tài khoản tiền gửi thanh toán doanh nghiệp USD
 
- Số tài khoản: 00061985004
- Tên tài khoản: JAT  auto parts and industry equipment production joint stcok company
- Tên tài khoản viết tắt: JAT., JSC
- Tại ngân hàng: NH TMCP Bưu Điện Liên Việt CN Đông Đô - Văn phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt - Hà Nội.